Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Péče o žáky


Školní poradenské pracoviště

Na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště, které pokytuje zdarma poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům, ve složení výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog a karierový poradce.

Výchovný poradce

 

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň:

Mgr. Petra Blehová

 

blehova@zsodolenavoda.cz

 

konzultační hodiny: 

pro žáky: kdykoliv dle domluvy

pro rodiče: úterý 8:00-9:00, dále kdykoliv dle domluvy

 

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň:

Mgr. Jana Smetanová

smetanova@zsodolenavoda.cz

 

konzultační hodiny: 

pro žáky: kdykoliv dle domluvy

pro rodiče: pátek 7:30 - 8:30, dále kdykoliv dle domluvy

 

 

 

Metodik prevence:

 

1. stupeň:

Mgr. Monika Lohniská

lohniská@zsodolenavoda.cz

 

konzultační hodiny: 

pro žáky: kdykoliv dle domluvy

pro rodiče: středa 10:40 - 11:25, dále kdykoliv dle domluvy

 

2. stupeň

Mgr. Monika Malá

mala@zsodolenavoda.cz

 

konzultační hodiny: 

pro žáky: kdykoliv dle domluvy

pro rodiče: středa 8:45 - 9:30, dále kdykoliv dle domluvy

 

 

Školní psycholog:

Bc. Natálie Teclová 

teclova@zsodolenavoda.cz

 

 

 

 

Koordinátor inkluze:

Mgr. Jana Smetanová

smetanova@zsodolenavoda.cz

 

 

Kariérový poradce:

Mgr. Jana Smetanová

smetanova@zsodolenavoda.cz

konzultační hodiny: 

pro žáky: kdykoliv dle domluvy

pro rodiče: pátek 7:30 - 8:30, dále kdykoliv dle domluvy

 

Speciální pedagog:

Mgr. Petra Blehová

blehova@zsodolenavoda.cz

konzultační hodiny: 

pro žáky: kdykoliv dle domluvy

pro rodiče: úterý 8:00-9:00, dále kdykoliv dle domluvy

 

 

 

Speciální pedagog:

Mgr. Eva Srbová

srbova@zsodolenavoda.cz

konzultační hodiny: 

pro žáky: kdykoliv dle domluvy

pro rodiče: úterý 7:45-8:30, dále kdykoliv dle domluvy

 

 

 

Sociální pedagog:

Mgr. Lenka Baxová

baxova@zsodolenavoda.cz

konzultační hodiny: 

pro žáky: úterý 13:00-14:00

pro rodiče: pátek 8:00-9:00

 

 

 

 

 

 

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K jeho hlavním cílům patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení.

Cíle školního poradenského pracoviště

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou a poradenskou podporu učitelům i rodičům,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Činnosti školního poradenského pracoviště

 • poskytnutí krizové intervence žákovi, který se octne v psychicky mimořádně náročné situaci;
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných,
 • reedukace žáků se specifickými poruchami učení,
 • evidenci zpráv z pedagogicko–psychologických a jiných vyšetření,
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů - třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností),
 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili;
 • opatření k maximálnímu využití potenciálu žáka,
 • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole,
 • preventivní programy pro žáky.

 

Činnosti jednotlivých členů školního poradenského pracoviště

1. Výchovný poradce

1. Ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů vyhledává žáky s výukovými problémy, řeší vzniklé kázeňské problémy, průběžně vše vyhodnocuje, diagnostikuje a navrhuje možné řešení.

2.  Pomáhá při vytváření Plánu pedagogické podpory (dále PLPP) pro žáky s podpůrnými opatřeními v 1. stupni, sleduje plnění PLPP a jeho průběžné vyhodnocování.

3.  Pomáhá při vytváření individuálního vzdělávacího plánu – dále IVP (na základě doporučení ze školského poradenského zařízení – dále ŠPZ).

4.  Pomáhá zprostředkovat vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) v příslušném ŠPZ (žáků s výchovnými problémy i žáků mimořádně nadaných).

5. Spolupracuje se ŠPZ a zákonnými zástupci  při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP.

6. Na základě vyšetření a doporučení z tohoto zařízení připravuje podmínky pro jejich vzdělávání, případně při tvorbě PLPP s podpůrnými opatřeními ve vyšším stupni.

7. Spolupracuje s orgány péče o dítě (OSPOD).

8. Vede dokumentaci žáků se SVP (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů).

9. V oblasti kariérového poradenství zprostředkovává možnost Profi vyšetření v příslušném ŠPZ, nabídky dalších vzdělávacích institucí.

10.   Pomáhá ve vyhledávání vhodných možností dalšího vzdělávání pro žáky se SVP.

11.  V oblasti metodické pomáhá pedagogickým pracovníků při vytváření a hodnocení PLPP, s naplňováním podpůrných opatření pro žáky se SVP, s tvorbou a vyhodnocováním IVP, v práci s mimořádně nadanými žáky.

12.   Pedagogickým pracovníkům předává informace o práci s žáky se SVP.

 

2. Metodik prevence

Metodické a koordinační činnosti

1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci preventivního programu školy.

2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

3. Metodické vedení činností pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování (preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

5. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců.

6. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti.

7. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

8. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

9. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

2. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování.

3. Získávání nových odborných informací a zkušeností.

4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.

5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa, související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

Poradenské činnosti

1. Orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských  služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům.

2. Spolupráce s učiteli, participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

 

3. Školní psycholog

Diagnostika, depistáž

1. Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.

2. Screening, ankety, dotazníky ve škole.

Konzultační, poradenské a intervenční práce:

1. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).

2. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.

3. Skupinová a komunitní práce s žáky.

4. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.

5. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.

6. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.

7. Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.

8. Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Metodická práce a vzdělávací činnost

1. Metodická pomoc třídním učitelům.

2. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).

3. Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).

4. Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.

5. Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.

6. Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).

7. Prezentační a informační činnost.

 

4. Kariérový poradce:

 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání, při vyplňování přihlášek na střední školy, při odvolacím řízení.
 • Spolupracuje s úřadem práce a se zástupci středních škol, podává informace o středních školách.
 • Pečuje o žáky, kteří ukončí základní vzdělávání dříve než v devátém ročníku
 • Poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách kariérového rozhodování žáků.

 

5. Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog na naší škole vykonává činnosti zaměřené na:

 • podporu a vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami,

 • zajištění speciálně pedagogické diagnostiky,

 • pravidelné hodiny reedukace (náprav) pro žáky se specifickými poruchami učení,

 • vedení a účast při vytváření vzdělávacích plánů (IVP, PLPP) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,

 • spolupráci s učiteli a s rodiči žáků,

 • spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi.

  ŽÁCI mohou se školním speciálním pedagogem konzultovat a řešit:

 • problémy s učením, studijní selhávání, potíže se soustředěním, apod.,

 • vztahy s vrstevníky, učiteli, apod.

  Rodiče mohou se školním speciálním pedagogem individuálně konzultovat:

 • studijní a výchovné problémy dětí,

 • použití vhodných kompenzačních pomůcek a metod reedukace specifických poruch učení v domácím prostředí,

 • doporučení další odborné péče.

  Pedagogové mohou úzce spolupracovat se školním speciálním pedagogem a konzultovat:

 • individuálně vzdělávací a výchovné problémy žáků,

 • volbu vhodných výukových metod a strategií spolu s formou reedukace,

 • podporu a pomoc při vytváření i vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory.

 

6. Sociální pedagog

 • Pomáhá rodinám s řešením sociální a finanční situace.
 • V případě zájmu vede kroužek  pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Podporuje pedagogy při jednání s rodiči a s organizacemi a institucemi – OSPOD, Policií ČR, MP, soudy apod.
 • Podporuje rodiče v oblasti spolupráce s dalšími subjekty.
 • Podporuje žáky ohrožené školním neúspěchem
 • Spolupracuje s neziskovými organizacemi (Obědy dětem apod.)

 

 

7. Koordinátor inkluze

 • Koordinuje a řídí činnosti školního poradenského pracoviště, spolupráce se všemi jeho odbornými pracovníky, pedagogickými pracovníky školy a školními asistenty.
 • Vytváří podmínky pro podporu inkluzivního školního klimatu a inkluzivního vzdělávání.
 • Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky v rámci inkluzivního vzdělávání
 • Identifikuje, pojmenovává a vyhodnocuje případné problémy inkluzivního vzdělávání na škole.
 • Navrhuje změny podporující inkluzivní vzdělávání a vyhodnocuje úspěšnost zaváděných změn.
 • Koordinuje aktivity podporující osvětu inkluzivního vzdělávání.
 • Spolupracuje s ostatními členy odborného projektového týmu na jednotlivých úkolech klíčových aktivit – dle potřeby vyplývající z realizace projektu (průběžné porady, odborná setkání pracovníků ŠPP).
 • Pečuje o webovou prezentaci ŠPP na stránkách školy, pravidelné aktualizace.

7. 

 

KONTAKTY NA SPZ:

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Adresa: 

Sportovní 846/22, 101 00 Praha 10 - Vršovice
(v budově České pošty/3.patro).Vedoucí odloučeného pracoviště: PaedDr.Michaela Trávníčková

Telefon: 281867331-4
Fax:
Mobil: 739673168
e-mail: prahavychod@pppsk.cz

Provozní doba:
Po 8:00 - 16:30
Út 8:00 - 16:00
St 8:00 - 16:30
Čt 8.00 - 16:00
Pá 8:00 - 15:00

 

 

Speciálně pedagogické centrum Klíč

se sídlem Národní 25, Praha 1 (vchod C, první patro)
PhDr. Miroslava Měchurová
Kontakt: 
tel.: 724 758 318, email: mechurova@centrum.cz
                T/F: 222 542 265
Email: info@klic-centrum.cz
www.klic-centrum.cz 

 
 

SYSTÉM PÉČE O ŽÁKY S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI VE ŠKOLE

1. stupeň – plán pedagogické podpory ( PLPP) – sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učitelem konkrétního předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP stanoví metody a formy práce se žákem, způsob kontroly osvojených dovedností. Výchovný poradce organizuje schůzky s rodiči k vyhodnocení výsledků dosažených žákem nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření. PLPP má písemnou podobu a obsahuje:

 1. charakteristiku žáka a jeho obtíží
 2. stanovení úkolů PLPP
 3. podpůrná opatření ve škole -  metody výuky, organizace výuky, hodnocení žáka, pomůcky, požadavky na organizaci práce učitele
 4. podpůrná opatření v rámci domácí přípravy
 5. vyhodnocování PLPP

2. stupeň – individuální vzdělávací plán (IVP) – sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učitelem konkrétního předmětu a za pomoci výchovného poradce na základě doporučení ŠPZ a žádosti zákonných zástupců. Kontrola dosažených výsledků vzdělávání probíhá 2krát ročně.

3. -  5. stupeň -  individuální vzdělávací plán – na základě doporučení ŠPZ může obsahovat konkrétní změny v obsahu učiva a změny ve výběru učiva a změny očekávaných výstupů.


Provádění podpůrných opatření:

Metody výuky:

 • využívání odlišných stylů práce
 • respektování pracovního tempa žáků

Organizace výuky:

 • skupinová výuka
 • členění výuky do kratších celků
 • vkládání krátkých přestávek
 • střídání činností
 • zasedací pořádek

Na doporučení ŠPZ zařadit speciálně pedagogickou a pedagogickou intervenci. 

NADANÝ ŽÁK A MIMOŘÁDNĚ NADANÝ ŽÁK

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech. 

Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Pro zajištění vzdělávání těchto žáků se sestavuje IVP. Na jeho tvorbě se podílí třídní učitel ve spolupráci s učiteli předmětů, kde se nadání projevuje a s výchovným poradcem. 

Specifikace provádění podpůrných opatření:

 1. předčasný nástup do školy
 2. účast žáka ve výuce jednoho či více předmětů ve vyšším ročníku
 3. obohacování vzdělávacího obsahu
 4. zadávání specifických projektů

 

Zajímavé odkazy:

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.