Nahoru

Systém péče o žáky

SYSTÉM PÉČE O ŽÁKY S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI VE ŠKOLE

 

1. stupeň – plán pedagogické podpory ( PLPP) – sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učitelem konkrétního předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP stanoví metody a formy práce se žákem, způsob kontroly osvojených dovedností. Výchovný poradce organizuje schůzky s rodiči k vyhodnocení výsledků dosažených žákem nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření. PLPP má písemnou podobu a obsahuje:

 1. charakteristiku žáka a jeho obtíží
 2. stanovení úkolů PLPP
 3. podpůrná opatření ve škole -  metody výuky, organizace výuky, hodnocení žáka, pomůcky, požadavky na organizaci práce učitele
 4. podpůrná opatření v rámci domácí přípravy
 5. vyhodnocování PLPP

2. stupeň – individuální vzdělávací plán (IVP) – sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učitelem konkrétního předmětu a za pomoci výchovného poradce na základě doporučení ŠPZ a žádosti zákonných zástupců. Kontrola dosažených výsledků vzdělávání probíhá 2krát ročně.

 

3. -  5. stupeň -  individuální vzdělávací plán – na základě doporučení ŠPZ může obsahovat konkrétní změny v obsahu učiva a změny ve výběru učiva a změny očekávaných výstupů.


Provádění podpůrných opatření:

Metody výuky:

 • využívání odlišných stylů práce
 • respektování pracovního tempa žáků

Organizace výuky:

 • skupinová výuka
 • členění výuky do kratších celků
 • vkládání krátkých přestávek
 • střídání činností
 • zasedací pořádek

Na doporučení ŠPZ zařadit speciálně pedagogickou a pedagogickou intervenci. 

 

NADANÝ ŽÁK A MIMOŘÁDNĚ NADANÝ ŽÁK

 

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech. 

 

Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Pro zajištění vzdělávání těchto žáků se sestavuje IVP. Na jeho tvorbě se podílí třídní učitel ve spolupráci s učiteli předmětů, kde se nadání projevuje a s výchovným poradcem. 

 

Specifikace provádění podpůrných opatření:

 1. předčasný nástup do školy
 2. účast žáka ve výuce jednoho či více předmětů ve vyšším ročníku
 3. obohacování vzdělávacího obsahu
 4. zadávání specifických projektů
Bakaláři

Třídy
Kontakt

Základní škola Vítězslava Hálka
Odolena Voda

Školní 200
250 70 Odolena Voda

číslo účtu - škola
19-3990670217/0100

číslo účtu - jídelna
107-3096680277/0100

číslo účtu - Školní pokladna
115-4726530287/0100

IČ: 75031281

Tel: 283 971 282, 723 223 798
e-mail: reditelna@zsodolenavoda.cz
web: www.zsodolenavoda.cz

ID cwmmqe8

V příštích dnech vaříme
close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.