Nahoru

Rozdělení činností

Činnosti jednotlivých členů školního poradenského pracoviště

 

1. Výchovný poradce

 

 • Ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů vyhledává žáky s výukovými problémy, řeší vzniklé kázeňské problémy, průběžně vše vyhodnocuje, diagnostikuje a navrhuje možné řešení.
 • Pomáhá při vytváření Plánu pedagogické podpory (dále PLPP) pro žáky s podpůrnými opatřeními v 1. stupni, sleduje plnění PLPP a jeho průběžné vyhodnocování.
 • Pomáhá při vytváření individuálního vzdělávacího plánu – dále IVP (na základě doporučení ze školského poradenského zařízení – dále ŠPZ).
 • Pomáhá zprostředkovat vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) v příslušném ŠPZ (žáků s výchovnými problémy i žáků mimořádně nadaných).
 • Spolupracuje se ŠPZ a zákonnými zástupci  při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP.
 • Na základě vyšetření a doporučení z tohoto zařízení připravuje podmínky pro jejich vzdělávání, případně při tvorbě PLPP s podpůrnými opatřeními ve vyšším stupni.
 • Spolupracuje s orgány péče o dítě (OSPOD).
 • Vede dokumentaci žáků se SVP (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů).
 • Pomáhá ve vyhledávání vhodných možností dalšího vzdělávání pro žáky se SVP.
 • V oblasti metodické pomáhá pedagogickým pracovníků při vytváření a hodnocení PLPP, s naplňováním podpůrných opatření pro žáky se SVP, s tvorbou a vyhodnocováním IVP, v práci s mimořádně nadanými žáky.
 • Pedagogickým pracovníkům předává informace o práci s žáky se SVP.

 

2. Metodik prevence

 

Metodické a koordinační činnosti

 • Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 • Metodické vedení činností pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování (preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování.
 • Získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
 • Vedení dokumentace, evidence a administrativa, související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

 

Poradenské činnosti

 • Orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských  služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Spolupráce s učiteli, participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

 

3. Školní psycholog

 

Diagnostika, depistáž

 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole.

 

Konzultační, poradenské a intervenční práce:

 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

 

Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
 • Prezentační a informační činnost.

 

4. Kariérový poradce:

 

 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání, při vyplňování přihlášek na střední školy, při odvolacím řízení.
 • Spolupracuje s úřadem práce a se zástupci středních škol, podává informace o středních školách, zprostředková testování žáků v rámci profesní orientace
 • Pečuje o žáky, kteří ukončí základní vzdělávání dříve než v devátém ročníku
 • Poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách kariérového rozhodování žáků.

 

5. Školní speciální pedagog

 

Školní speciální pedagog na naší škole vykonává činnosti zaměřené na:

 • podporu a vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami,
 • zajištění speciálně pedagogické diagnostiky,
 • pravidelné hodiny reedukace (náprav) pro žáky se specifickými poruchami učení,
 • vedení a účast při vytváření vzdělávacích plánů (IVP, PLPP) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • spolupráci s učiteli a s rodiči žáků,
 • spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi.

Žáci mohou se školním speciálním pedagogem konzultovat a řešit:

 • problémy s učením, studijní selhávání, potíže se soustředěním, apod.,
 • vztahy s vrstevníky, učiteli, apod.

Rodiče mohou se školním speciálním pedagogem individuálně konzultovat:

 • studijní a výchovné problémy dětí,
 • použití vhodných kompenzačních pomůcek a metod reedukace specifických poruch učení v domácím prostředí,
 • doporučení další odborné péče.

Pedagogové mohou úzce spolupracovat se školním speciálním pedagogem a konzultovat:

 • individuálně vzdělávací a výchovné problémy žáků,
 • volbu vhodných výukových metod a strategií spolu s formou reedukace,
 • podporu a pomoc při vytváření i vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory.

6. Sociální pedagog

 

 • Pomáhá rodinám s řešením sociální a finanční situace.
 • V případě zájmu vede kroužek  pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • Podporuje pedagogy při jednání s rodiči a s organizacemi a institucemi – OSPOD, Policií ČR, MP, soudy apod.
 • Podporuje rodiče v oblasti spolupráce s dalšími subjekty.
 • Podporuje žáky ohrožené školním neúspěchem
 • Spolupracuje s neziskovými organizacemi (Obědy dětem apod.)

7. Koordinátor inkluze

 

 • Koordinuje a řídí činnosti školního poradenského pracoviště, spolupráce se všemi jeho odbornými pracovníky, pedagogickými pracovníky školy a školními asistenty.
 • Vytváří podmínky pro podporu inkluzivního školního klimatu a inkluzivního vzdělávání.
 • Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky v rámci inkluzivního vzdělávání
 • Identifikuje, pojmenovává a vyhodnocuje případné problémy inkluzivního vzdělávání na škole.
 • Navrhuje změny podporující inkluzivní vzdělávání a vyhodnocuje úspěšnost zaváděných změn.
 • Koordinuje aktivity podporující osvětu inkluzivního vzdělávání.
 • Spolupracuje s ostatními členy odborného projektového týmu na jednotlivých úkolech klíčových aktivit – dle potřeby vyplývající z realizace projektu (průběžné porady, odborná setkání pracovníků ŠPP).
 • Pečuje o webovou prezentaci ŠPP na stránkách školy, pravidelné aktualizace.
Bakaláři

Třídy
Kontakt

Základní škola Vítězslava Hálka
Odolena Voda

Školní 200
250 70 Odolena Voda

číslo účtu - škola
19-3990670217/0100

číslo účtu - jídelna
107-3096680277/0100

číslo účtu - Školní pokladna
115-4726530287/0100

IČ: 75031281

Tel: 283 971 282, 723 223 798
e-mail: reditelna@zsodolenavoda.cz
web: www.zsodolenavoda.cz

ID cwmmqe8

V příštích dnech vaříme
close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.